duminică, 27 aprilie 2014

ACATISTUL Sfintei şi de Viaţă purtătoarei CruciBlagoslovind preotul, zicem: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie. Împărate ceresc… Sfinte Dumnezeule… Preasfîntă Treime… (pagina…) Şi, după Tatăl nostru…, Vozglasul. Apoi: Doamne, miluieşte. (de 12 ori) Slavă... Şi acum... Veniţi să ne închinăm... Psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea… (vezi pagina…) Dumnezeu este Domnul… (de 3 ori)

Apoi, Troparul:
Mîntuieşte, Doamne, norodul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta. Biruinţă ortodocşilor Creştini asupra celor potrivnici dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeşte pe norodul Tău. (de 2 ori)

Slavă… Şi acum… Al Născătoarei:
A ta folosinţă agonisind, Preacurată, şi cu rugăciunile tale din nevoi izbăvindu-ne, cu Crucea Fiului tău pretutindeni fiind păziţi, după datorie pe tine toţi cu bună-credinţă te mărim.

Şi Psalmul 50: Miluieşte-mă, Dumnezeule… (vezi pagina…)

CANONUL
Facere a lui
Chesarie Daponte.

Cîntarea întîi, Glas 4:
Irmos: Deschide-voi gura mea, şi se va umple de Duh, şi cuvînt răspunde-voi de Viaţă purtătoarei Cruci, şi mă voi arăta luminat prăznuind, şi voi cînta minunile ei, bucurîndu-mă.
Stih: De viaţă făcătoare Cruce, păzeşte-ne pe noi.
Sceptru sfînt al lui Hristos, însufleţit cu Duhul, Cruce prea-cinstită, Elena văzîndu-te a strigat ţie: Bucură-te, slava lui Hristos, prin care toţi cu slavă ne-am îmbrăcat.
Stih: De viaţă făcătoare Cruce, păzeşte-ne pe noi.
Nebiruită putere, bucură-te, Cruce de trei ori fericită; bucură-te, sabia credincioşilor ce se roagă ţie, care tai coarnele dracilor; bucură-te, prea-sfînt pom, de Lumină purtător.

Slavă...
Bucură-te, toiag ce ai odrăslit pe izvorîtorul de viaţă Hristos, dintru care, mîncînd noi Rod, viaţă dobîndim. Bucură-te, semn slăvit al Stăpînului, de care se vor clătina pămîntul şi cele cereşti.

Şi acum...
Bucură-te, veselia Îngerilor, mîntuirea oamenilor, rană prea-cinstită a dracilor, de mult suspin pricinuitoare, de Viaţă purtătoare Cruce, mîntuirea şi sprijinirea celor ce se afundă.

Cîntarea a 3-a
Irmos: Pe ai tăi cîntăreţi, de viaţă dătătoare şi îndestulat izvor de tămăduiri, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întăreşte-i întru Dumnezeiască mărirea ta, cununilor măririi învrednicindu-i.
Stih: De viaţă făcătoare Cruce, păzeşte-ne pe noi.
Cruce, începutul mîntuirii, Cruce, bucuria Mucenicilor, propovăduirea Apostolilor, unirea Bisericii: Acoperă, îngrădeşte şi păzeşte pe cei ce se laudă întru tăria ta.
Stih: De viaţă făcătoare Cruce, păzeşte-ne pe noi.
Taberele dracilor se gonesc cu însemnarea ta puternică, pentru care «Bucură-te» strigăm ţie; bucură-te, prin care s-au unit pămîntul şi cele cereşti şi omul s-a îndumnezeit.

Slavă...
Bucură-te, calea, ceea ce duci la lăcaşurile cereşti; bucură-te, arma Iisusului meu cea strălucită; bucură-te, cununa împăraţilor; bucură-te, mîntuirea lumii; bucură-te, toiagul îndreptării.
Şi acum...
Bucură-te, toiagul Împărăţiei şi al puterii lui Hristos; bucură-te, toiagul pe care l-a trimis Domnul din Sion; bucură-te, sad nemuritor, sub care toţi se acopăr.Cîntarea a 4-a
Irmos: Cela ce şade în slavă pe Scaunul Dumnezeirii pe Lemnul Crucii a venit, Iisus, Cel prea-îndumnezeit, din prea-curată Fecioară, şi a mîntuit pe cei ce strigă: Slavă puterii Tale, Doamne.
Stih: De viaţă făcătoare Cruce, păzeşte-ne pe noi.
Bine te cuvîntăm cu osîrdie, aşternut al picioarelor Domnului, întru care, prea-sfîntă, ne închinăm, zicînd: Bucură-te, Cruce; şi prea-înălţăm pe Cel ce a înălţat firea cea căzută prin călcarea de poruncă a strămoşului.
Stih: De viaţă făcătoare Cruce, păzeşte-ne pe noi.
Iordanul mărturiseşte Dumnezeiască puterea ta cea înfricoşată, Cruce a Domnului, oprindu-se mai presus de cuvînt, şi dînd loc Patriarhului celui ce trecea, şi ridicînd securea lui Elisei.
Stih: De viaţă făcătoare Cruce, păzeşte-ne pe noi.
Bucură-te, ceea ce pe şerpi ucideai, în pustie văzîndu-te; bucură-te, lumina Domnului, care luminezi toate marginile; bucură-te, boldul barbarilor, stricarea idolilor şi pierzarea Jidovilor.

Slavă...
Ostroavele şi tot uscatul cu cinstit numele tău se laudă, lauda lumii; Cruce de Viaţă purtătoare, înalţă fruntea tuturor Creştinilor şi doboară întărîtarea potrivnicilor.

Şi acum...
Strigăm ţie ca unui însufleţit: Bucură-te, Lemn de trei ori fericit; bucură-te, Lemn de Viaţă purtător; bucură-te, pururea fiind închinat de Îngeri şi de oameni; bucură-te, lauda Cerului şi a pămîntului, mîntuieşte-ne cu puterea ta.


Cîntarea a 5-a
Irmos: Spăimîntatu-s-au toate de Dumnezeiască mărirea ta; că tu - o, de trei ori fericite Lemn! - ai avut în înălţime pe Dumnezeu cel peste toate şi ne-ai arătat pe Fiul cel fără de ani, Care dăruieşte pace tuturor celor ce te laudă pe tine.
Stih: De viaţă făcătoare Cruce, păzeşte-ne pe noi.
Bucură-te, armă de Dumnezeu lucrată, pavăza credinţei, coiful cel neclintit în războaie, Crucea Domnului; bucură-te, sabia credincioşilor cea cu două ascuţişuri; bucură-te, prin care Agarenii se biruiesc şi semne de biruinţă se ridică.
Stih: De viaţă făcătoare Cruce, păzeşte-ne pe noi.
Bucură-te, tăria şi întărirea oamenilor, Cruce cinstită, scară care ai avut pe Dumnezeu rezemat pe tine; bucură-te, propovăduirea tuturor Proorocilor, prin care lumea s-a sfinţit şi satana s-a doborît.
Stih: De viaţă făcătoare Cruce, păzeşte-ne pe noi.
Bucură-te, patimă slăvită; bucură-te, sfîrşitul Patimilor Domnului, Celui ce de voie a pătimit, din care Dumnezeiasca băutură a izvorît tuturor, prea-curat Sîngele Său, şi am băut noi, oamenii, îmbelşugîndu-ne.
Slavă...
Încă curgerile Dumnezeiescului Sînge udîndu-te, prea-sfîntă Cruce de Dumnezeu cinstită, mîntuieşte de primejdii, de ciumă şi de foamete pe cei ce cu credinţă strigă ţie: Bucură-te, izvorule care adăpi pe toate cu apele cele mîntuitoare.

Şi acum...
Blagosloveşte, Doamne, cu darul Crucii Tale anul bunătăţii Tale, pe preoţi, şi pe împăraţi, şi oastea, şi pe tot alesul norod care cu credinţă se închină Crucii Tale celei luminate.

Cîntarea a 6-a
Irmosul: Înţelepţii lui Dumnezeu, care faceţi acest praznic Dumnezeiesc şi cu totul cinstit al de Dumnezeu primitoarei Cruci, veniţi să plesnim cu mîinile, slăvind pe Dumnezeu, Cel ce pe ea S-a întins.
Stih: De viaţă făcătoare Cruce, păzeşte-ne pe noi.
Tot pămîntul ne închinăm ţie, Cruce prea-înaltă, şi cîntăm sfînt numele tău, cel cinstit Îngerilor şi înfricoşat înseşi căpeteniilor dracilor.
Stih: De viaţă făcătoare Cruce, păzeşte-ne pe noi.
Elena, cunoscînd că din pămînt a strălucit pomul cel prea-vestit al împărăţiei creştineşti, «Bucură-te» striga ţie. Bucură-te, slava şi întărirea noastră.

Slavă...
Iată, şi noi strigăm ţie: Bucură-te, Crucea Domnului prea-slăvită; bucură-te, nădejdea noastră; bucură-te, că pe toţi ne înalţi, cu înălţarea ta cea Dumnezeiască, acum în toată lumea.

Şi acum...
Pricina bucuriei fiind, ne bucurăm acum noi, credincioşii, de puterea ta şi ne închinăm ţie; bucură-te, luminătoare prea-luminată; bucură-te, păzitoarea pruncilor şi prea-lăudată.

Cele de lume veselitoare douăzeci şi patru de Icoase către înţelegătoarea Scară, adică cinstita şi de viaţă făcătoarea Cruce a Domnului nostru Iisus Hristos.
Condacul 1:
O, de trei ori fericita si preacinstita Cruce, tie ne inchinam credinciosii si te marim, veselindu-ne de dumnezeiasca ta inaltare. Ca o pavaza si arma nebiruita, ocroteste si acopera cu darul tau pe cei ce canta: Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor!
Icosul 1:
Ingerii din cer in chip nevazut inconjoara cu frica Crucea cea de viata purtatoare si, vazand-o ca da credinciosilor acum har de lumina datator, cu stralucire, se spaimanteaza si stau zicand catre dansa unele ca acestea: Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a lumii;
Bucura-te, slava Bisericii;
Bucura-te, ca izvorasti tamaduiri cu indestulare;
Bucura-te, ca luminezi marginile lumii;
Bucura-te, lemn de viata mirositor si vistieria minunilor;
Bucura-te, preafericita si de daruri datatoare;
Bucura-te, ca esti dumnezeiesc asternut picioarelor;
Bucura-te, ca te-ai asezat spre inchinarea tuturor;
Bucura-te, pahar plin de curata bautura;
Bucura-te, luminator al stralucirii celei de sus;
Bucura-te, prin care se binecuvinteaza zidirea;
Bucura-te, prin care este inchinat Ziditorul;
Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor!
Condacul al 2-lea:
Vazandu-se Elena pe sinesi intru dorire, a zis im-V paratului cu indraznire: lucrul cel preadorit sufletului tau se arata prea de bucurie osardiei mele; cautand insa arma cea biruitoare pentru tine, precum zici, canta: Aliluia!
Icosul al 2-lea:
Cunostinta cea necunoscuta mai inainte, imparateasa, cunoscand-o, a strigat catre cei ce slujeau: "din sanurile pamantului siliti va in graba a afla si Crucea a mi-o da", catre care privind cu frica a zis, cantand asa:
Bucura-te, semnul adevaratei bucurii;
Bucura-te, izbavirea vechiului blestem;
Bucura-te, comoara, pentru zavistie in pamant ascunsa;
Bucura-te, ceea ce te-ai aratat cu stele inchipuita;
Bucura-te, cinstita Cruce cu impatrite raze in chipul focului;
Bucura-te, scara pe inaltime rezemata, mai inainte oarecand aratata;
Bucura-te, lumina ingerilor cea cu alinare inchipuita;
Bucura-te, rana demonilor cea mult suspinata;
Bucura-te, odor veselitor al Cuvantului;
Bucura-te, stingatoarea focului ratacirii;
Bucura-te, cinstita Cruce, aparatoare a deznadajduitilor;
Bucura-te, tare aparatoare a celor ce bine calatoresc;
Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor!
Condacul al 3-lea:
Puterea Lemnului sa aratat atunci, spre adevarata incredintare a tuturor, si pe cea fara de glas si moarta, spre viata o a sculat; infricosatoare privire celor ce vor a culege mantuire, cand canta asa: Aliluia!
Icosul al 3-lea:
avand Elena arma cea nebiruita, a alergat catre fiul sau, iar el, tare saltand indata, Crucea cea prea mare cunoscand-o, se bucura, si cu saltarile ca si cu niste cantari, zicea catre dansa unele ca acestea:
Bucura-te, cinstita Cruce, vasul luminii;
Bucura-te, cinstita Cruce, vistierul vietii;
Bucura-te, datatoarea darurilor Duhului;
Bucura-te, limanul cel neinviforat al celor ce calatoresc pe mare;
Bucura-te, masa care tii ca pe o Jertfa pe Hristos;
Bucura-te, vita care porti Strugurele cel copt care da vinul cel tainic:
Bucura-te, ca pazesti sceptrurile imparatilor;
Bucura-te, ca zdrobesti capetele balaurilor;
Bucura-te, stralucita cunostinta a credintei;
Bucura-te, pazitoarea a toata lumea.
Bucura-te, binecuvantarea lui Dumnezeu catre muritori;
Bucura-te, mijlocirea catre Dumnezeu a celor muritori;
Bucura te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor!
Condacul al 4-lea:
Dumnezeiasca ravna intru sinesi luand Elena, cu osardie a cautat si a aflat Crucea care in pamant era ascunsa si pe cer imparatului se aratase, pe care laudand-o a zis: Aliluia!
Icosul al 4-lea:
In chipul soarelui sa aratat Crucea in lume, si toti de luminare umplandu-se si ca si catre o stea alergand, o vad pe aceasta ca pe o pricinuitoare de bunatati, in mainile cele sfinte inaltata, pe care laudand-o au zis:
Bucura-te, raza Soarelui celui gandit;
Bucura-te, izvorul Mirului celui nedesertat;
Bucura-te, chemarea lui Adam si a Evei;
Bucura te, omorarea stapanitorilor iadului;
Bucura-te, ca inaltandu-te impreuna acum, pe noi ne inalti;
Bucura-te, ca inchinandu-te pe suflete le sfintesti;
Bucura-te, lauda apostolilor cea in lume propovaduita;
Bucura-te, taria nevoitorilor cea preaiubita;
Bucura-te, cinstita Cruce, mustrarea evreilor;
Bucura-te, lauda credinciosilor;
Bucura-te, prin care sa surpat iadul;
Bucura-te, prin care a rasarit Darul;
Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor!
Condacul al 5-lea:
Lemnul cel de Dumnezeu daruit, privindu-l toti, la acoperamantul lui acum sa alergam si ca pe o arma tinandu-l, printr-insul sa biruim taberele vrajmasilor si, pipaind pe Cel nepipait, cu bucurie sa cantam Lui: Aliluia!
Icosul al 5-lea:
Vazut-a lumina din cer marele Constantin, aratandu-se semnul Crucii cu stele, intru care si biruind multimea vrajmasilor, sa sarguit de a descoperit lemnul Crucii si a zis catre dansul unele ca acestea:
Bucura-te, marginea sfatului celui negrait;
Bucura-te, taria poporului celui binecuvantat;
Bucura-te, cel ce infrangi taberele vrajmasilor;
Bucura te, cel ce arzi cu vapaia pe demoni;
Bucura-te, sceptrul ceresc al imparatestii osti;
Bucura-te, arma nebiruita a iubitoarei de Hristos osti;
Bucura-te, ceea ce dobori spranceana barbarilor;
Bucura-te, ceea ce ocarmuiesti sufletele oamenilor;
Bucura-te, izbavitoarea multor rautati;
Bucura-te, daruitoarea multor bunatati;
Bucura-te, prin care salta purtatorii de Hristos;
Bucura-te, prin care iudeii se tanguiesc;
Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor!
Condacul al 6-lea:
Scara pana la cer sa facut Crucea Domnului, pe toti suindu-i de la pamant catre inaltimea cerului, ca sa locuiasca impreuna si totdeauna cu cetele ingerilor, lasand pe cele ce sunt acum ca pe cele ce nu sunt si stiind ei a canta: Aliluia!
Icosul al 6-lea:
bumina, Mantuitorule, stralucind peste toti cei din iad, ai luminat pe cei ce zaceau jos; iar portarii iadului, nesuferind raza Ta, ca niste morti au cazut, si cei ce s-au izbavit de dansii, acum, vazand Crucea, canta asa:
Bucura-te, invierea celor omorati;
Bucura-te, izbavirea celor ce se tanguiesc;
Bucura-te, desertarea vistieriilor iadului;
Bucura-te, castigarea desfatarii raiului;
Bucura-te, toiag care pe oastea egipteana o ai afundat;
Bucura-te, ca iarasi pe poporul israelitean l-ai adapat;
Bucura-te, lemn insufletit, a talharului mantuire;
Bucura-te, trandafir bine mirositor, a binecredincio-silor mirosire;
Bucura-te, hrana celor ce flamanzesc intru Duhul;
Bucura-te, pecetea pe care oamenii o au luat;
Bucura-te, cinstita Cruce, usa tainelor;
Bucura-te, prin care se revarsa rauri dumnezeiesti;
Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor!

Condacul al 7-lea:
Moise, vrand preamult truditul neam al mantui din stricaciune, te ai dat lui ca un toiag, dar te ai cunoscut lui si semn dumnezeiesc. Pentru aceea sa spaimantat, Cruce cinstita, de taria ta, cantand: Aliluia!
Icosul al 7-lea:
Cel ce de demult a dat lege vazatorului de Dumnezeu in Sinai, de voie pe Cruce sa pironit pentru cei fara de lege, de barbatii cei fara de lege si blestemul cel vechi al legii 1-a dezlegat, ca puterea Crucii vazand-o toti acum sa cante:
Bucura-te, ridicarea celor cazuti;
Bucura-te, indreptarea celor robiti de patimile lumesti;
Bucura-te, innoirea invierii lui Hristos;
Bucura-te, dumnezeiasca desfatare a monahilor;
Bucura-te, copac bine infrunzit sub care se adapostesc credinciosii;
Bucura-te, Lemn de prooroci grait a fi pe pamant sadit;
Bucura-te, ajutorul imparatiei impotriva vrajmasilor;
Bucura-te, aparare tare a cetatii;
Bucura-te, a Dreptului Judecator aratare;
Bucura-te, a gresitilor osandire;
Bucura-te, cinstita Cruce, sprijinirea sarmanilor;
Bucura-te, cinstita Cruce, imbogatirea saracilor;
Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor;

Condacul al 8-lea:
Straina minune vazand, straina viata sa vietuim, mintea la cer inaltand-o; ca pentru aceasta Hris-tos pe Cruce sa pironit si cu trupul a patimit, vrand ai trage la Sine pe cei ce canta Lui: Aliluia!
Icosul al 8-lea:
Tot a venit din inaltime, avandu-si Dumnezeirea, singur Cuvantul cel mai inainte de veacuri si, nascandu-Se din Fecioara Maica si lumii aratandu-Se om smerit si Crucea primind, a facut vii pe cei ce canta Lui:
Bucura-te, cinstita Cruce, arma pacii;
Bucura te, semnul calatorilor;
Bucura-te, intelepciunea si intarirea celor ce se mantuiesc;
Bucura-te, nebunia si sfaramarea celor ce dosadesc;
Bucura-te, sad bine rodit, nemuritor si de viata purtator;
Bucura-te, floare, care ai inflorit mantuirea noastra;
Bucura-te, ca impreunezi pe cele de pe pamant cu cele de sus;
Bucura-te, ca luminezi inimile celor de jos;
Bucura-te, prin care stricaciunea sa stricat;
Bucura-te, prin care mahnirea sa pierdut;
Bucura-te, bogatia bunatatilor celor inmiite;
Bucura-te, lauda credinciosilor cea de mii de ori numita;
Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor!
Condacul al 9-lea:
A cazut tabara demonilor cea cu tot felul de sageti intrarmata si neamul evreilor sa rusinat, vazand ei ca de catre toti cu dor Crucea este inchinata si ca de-a pururea izvoraste tamaduiri celor ce canta: Aliluia!
Icosul al 9-lea:
Raurile cugetelor celor de rea credinta s-au oprit, fiind pironit pe lemn Tu, Hristoase, caci, cu adevarat, nu se pricep cum si cruce ai suferit si de stricaciune ai scapat, iar noi, invierea slavind-o, cantam:
Bucura-te, inaltimea intelepciunii lui Dumnezeu;
Bucura-te, adancimea Proniei Lui;
Bucura-te, necunostinta necuvantatorilor barfitori;
Bucura te, pierderea nebunilor de stele vrajitori;
Bucura te, ca arati invierea lui Hristos;
Bucura-te, ca patimirile Lui le innoiesti;
Bucura-te, ceea ce calcarea de porunca a celor dintai ziditi o ai dezlegat;
Bucura-te, ceea ce intrarile raiului le-ai deschis;
Bucura-te, cinstita Cruce, cea de toti cei dreptcredinciosi cinstita;
Bucura-te, a neamurilor celor necredincioase potrivnica;
Bucura-te, cinstita Cruce, doctorul celor ce bolesc;
Bucura-te, de-a pururea ajutatoare a celor ce se roaga tie;
Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor!
Condacul al 10-lea:
Lumea vrand a o mantui, impodobitorul lumii la dansa S-a pogorat in chip de negrait si, intrupat fiind, Crucea a suferit, si pentru noi pe toate ca noi le primeste; pentru aceea si izbavindu-ne pe noi, de la toti aude: Aliluia!
Icosul al 10-lea:
Zid nebiruit si dumnezeiesc al lumii te intelegem, o, purtatoare de viata Cruce, ca Facatorul cerului si al pamantului pe tine gatindu-te, isi intinde mainile - straina auzire - si pe toti invata a canta:
Bucura-te, temeiul dreptei credinte;
Bucura-te, biruinta crestinilor;
Bucura-te, ca pe Amalec cel gandit l-ai infrant;
Bucura-te, ca de mainile lui Iacov mai inainte te-ai inchipuit;
Bucura-te, ca tu umbrele cele prea vechi le-ai innoit;
Bucura-te, ca tu glasurile cele de prooroci graite le-ai implinit;
Bucura-te, ca ai purtat pe Mantuitorul tuturor;
Bucura-te, ca ai stricat pe stricatorul sufletelor;
Bucura-te, prin care cu ingerii neam unit;
Bucura-te, prin care cu lumina neam stralucit;
Bucura-te, ca cinstindu-te, tie ne inchinam;
Bucura-te, ca strigand, tie glasuim;
Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor!
Condacul al 11-lea:
Cantarea toata se micsoreaza, vrand a urma multimii minunilor tale, fiindca de-ti vom aduce tie, o preacinstita Cruce, multime de laude, nimic vrednic nu implinim, fata de cele ce ai dat noua, dar cantam: Aliluia!
Icosul al 11-lea:
Stralucire de lumina datatoare, celor ce sunt intru intuneric se daruieste Crucea aceasta de viata datatoare, ca lumina cea nematerialnica a primit-o si spre dumnezeiasca cunostinta pe toti povatuieste si, inaltandu-se acum, pe mintea noastra o inalta a canta acestea:
Bucura-te, luminatorul cel ce te arati celor ce sunt intru intuneric;
Bucura-te, stea, care stralucesti lumea;
Bucura-te, fulger, care orbesti pe ucigasii lui Hristos;
Bucura-te, trasnet, care slabanogesti pe cei necredinciosi;
Bucura-te, ca ai stralucit cetele dreptmaritorilor;
Bucura-te, ca ai risipit capistele idolilor;
Bucura-te, al careia chip din cer sa aratat;
Bucura-te, al careia dar pe viclesuguri le-a gonit;
Bucura-te, ceea ce insemnezi omorarea trupului;
Bucura te, ceea ce omori pornirea patimilor;
Bucura-te, pe care Hristos sa rastignit;
Bucura-te, prin care toata lumea sa mantuit;
Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor!
Condacul al 12-lea:
Har voind Hristos a da oamenilor, mainile pe lemn isi intinde si neamurile toate impreuna le cheama si imparatia cerurilor o da tuturor celor ce cu vrednicie si cu credinta canta cantare: Aliluia!
Icosul al 12-lea:
Cantand cantarea ta, te laudam cu dor pe tine lemnul Domnului ca pe un insufletit; ca pe tine pironindu-se cu trupul Cel ce stapaneste peste puterile cele de sus, nea sfintit, ne-a marit si ne-a invatat a zice acestea:
Bucura-te, cinstita Cruce, arma cea intelegatoare;
Bucura-te, sfanta privire a sfintilor;
Bucura-te, inainte-propovaduirea proorocilor si a dreptilor;
Bucura-te, purtatoare de lumina, mestesugire a lui Hristos;
Bucura-te, frumusetea si cununa dreptcredinciosilor ocarmuitori;
Bucura-te, stapanirea si intarirea cuviosilor preoti;
Bucura-te, podoaba cea prealaudata a adevarului;
Bucura-te, inceputul cel preabun al mantuirii;
Bucura-te, stralucirea cea luminata a tuturor;
Bucura-te, izgonirea agarenilor;
Bucura-te, faclie a luminii celei nestricate;
Bucura-te, veselia sufletului meu;
Bucura-te, cinstita Cruce, pazitoare a crestinilor!
Condacul al 13-lea:
O, intru tot cantat Lemn, pe care a fost rastignit Hristos, Cuvantul cel mai sfant decat toti sfintii, primind rugaciunile noastre, de toata primejdia pe toti izbaveste-ne si de chinurile vesnice scapa pe cei ce canta lui Dumnezeu: Aliluia! (de trei ori).
Apoi se zice iarasi Icosul intai si Condacul intai.

Rugaciune:
Doamne Iisuse Hristoase, dulce Mantuitorul Osufletului meu, marturisesc inaintea Ta, intru aceasta zi a rastignirii Tale, in care ai patimit si ai luat moarte pe Cruce pentru pacatele noastre, ca eu sunt cel ce Te-am rastignit cu pacatele mele cele multe si cu faradelegile mele cele rele. De aceea ma rog bunatatii Tale celei nemarginite, ca sa ma faci si pe mine partas sfintelor Tale Patimi, cinstitelor rani si mortii Tale celei de viata facatoare, pentru ca sa ma invrednicesc, prin darul Tau, sa castig si eu asemenea Tie, pentru dragostea Ta, precum Tu cel milostiv le-ai rabdat pentru mantuirea mea, intarindu-ma pururea cu aceeasi putere si rabdare ce ai avut cand Te-au rastignit nemultumitorii evrei.
De aceea intareste-ma, Doamne, ca sa pot ridica cu bucurie de astazi inainte Crucea Ta cu deplina pocainta, intristarea mortii Tale sa o simt, precum au simtit o Preasfanta Ta Maica, ucenicii Tai si mironositele femei. Si-mi inviaza simtirile mele cele sufletesti, ca sa cunoasca moartea Ta, precum ai facut de Te-au cunoscut si zidirile cele neinsufletite, care s-au miscat la rastignirea Ta; cum Te a cunoscut talharul cel credincios si, rugandu-Ti-se, l-ai primit in rai.
Da-mi, Doamne, si mie, talharului celui rau, darul Tau, precum ai dat atunci aceluia, si iarta pacatele mele pentru sfintele Tale Patimi, si ma primeste prin pocainta impreuna cu el in rai, ca un Dumnezeu si ziditor ce-mi esti. Asemenea fa cu toti crestinii, vii si morti, precum se roaga Tie in toate zilele Sfanta Biserica si le lasa lor toate pacatele si-i invredniceste pe ei de imparatia Ta si sa vada lumina Ta si sa mareasca slava Ta. Ma inchinam Crucii Tale, Hristoase si zic catre dansa: „Slava ei pentru dragostea Ta."
Bucura-te preacinstita Cruce a lui Hristos, ca prin tine sa mantuit lumea, ridicand asupra ta pe Iisus tintuit. Bucura-te, pom preamarit, pentru ca Tu ai tinut rodul vietii ce nea mantuit din moartea pacatului.
Bucura-te toiagul cel tare ce ai sfaramat usile iadului. Bucura-te cheia imparateasca ce ai deschis usa raiului. Ma bucur si eu, pentru ca vad pe vrajmasii Tai surpati, iar pe prietenii Tai ca imparatesc in ceruri, pe vrajmasii Tai biruiti de puterea Ta, iar pe crestinii, ce Ti se inchina, inarmati cu puterea Ta. O, Rastignitul meu Hristoase, cate ai patimit pentru noi, cate rani, cate scuipari, cate batjocuri si necinste ai rabdat pentru pacatele noastre, pentru ca sa ne dai pilda de adevarata rabdare! De aceea cum pot eu sa fug de Cruce, vazand pe Hristos ca este ridicat pe ea? Cum sa-mi para grele chinurile vazand pe Stapanul meu ca le iubeste si le cere si le socoteste Lui de mare cinste? Rusine-mi este, cu adevarat, de ma voi intrista de relele ce-mi pricinuiesc oamenii, sau de ispitele ce-mi aduc diavolii, trupul si gandul meu cel rau, sau pentru saracia si bolile ce-mi vin din voia lui Dumnezeu pentru pacatele mele, deoarece acestea toate le trimite pentru ca sa ma apropie mai mult de El pentru ca sa-L slavesc si sa ma pedepsesc in aceasta viata pentru binele meu, pentru ca sa ma odihnesc cu mai multa marire intru imparatia Lui cea vesnica.
Si de vreme ce este asa, inmulteste-mi, Doamne, ostenelile, ispitele si durerile, dar sa-mi inmultesti impreuna si sa-mi prisosesti si rabdarea si puterea, ca sa pot rabda toate cate mi s-ar intampla. Pentru ca recunosc ca sunt neputincios de nu ma vei intari, orbi de nu ma vei lumina, legat de nu ma vei dezlega, fricos de nu ma vei face indrazneti, rau de nu ma vei preface in bun, pierdut de nu ma vei ierta, robi de nu ma vei rascumpara cu bogata si dum nezeiasca Ta putere si cu darul Sfintei Tale Cruci, careia ma inchin si o maresc acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Cîntarea a 7-a
Irmosul: N-au slujit făpturii cugetătorii de Dumnezeu, fără numai Făcătorului; ci, groaza focului bărbăteşte călcînd-o, s-au bucurat, cîntînd: Prealăudate, Dumnezeul Părinţilor noştri şi Doamne, bine eşti cuvîntat.
Stih: De viaţă făcătoare Cruce, păzeşte-ne pe noi.
Bucură-te, podul care duci de la pămînt la cele cereşti; bucură-te, semnul cu care arma cea de foc s-a depărtat şi tîlharul a intrat în Rai. Laud puterea ta, izvorîtoare de viaţă, podoaba preoţilor: Bucură-te, temeiul Bisericii noastre, liniştea a toată lumea; bucură-te, chemarea, păzirea pocăinţei şi a fecioriei; bucură-te, Lemnul nestricăciunii.
Stih: De viaţă făcătoare Cruce, păzeşte-ne pe noi.
Bucură-te, trandafir mirositor; bucură-te, floare neveştejită, toiag care ai odrăslit mîntuirea noastră; bucură-te, masa Vieţii, care ai Pîinea cea pusă înainte; bucură-te, hrana celor ce flămînzesc şi limanul celor ce se înviforează.

Slavă...
Te laudă, fericindu-te, marginile şi strigă ţie: Bucură-te, căruţa lui Dumnezeu, în care, veselindu-Se, împrejur a alergat adîncul şi Cerul ca un uriaş, pînă la marginile Cerurilor.

Şi acum...
Bucură-te, cinstită Cruce, curăţitoarea tuturor; bucură-te, întărirea a toată lumea; prin tine, ceea ce te înalţi, împreună ne înălţăm, şi diavolul cade în iadul cel gătit lui.


Cîntarea a 8-a
Irmosul: Pe Tinerii cei bine-credincioşi, în cuptor, Naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mîntuit, atunci fiind închipuită, iar acum lucrată; pe toată lumea ridică să-Ţi cînte Ţie: Pe Domnul, lucrurile, lăudaţi-L şi-L prea-înălţaţi pe Dînsul întru toţi vecii.
Stih: De viaţă făcătoare Cruce, păzeşte-ne pe noi.
Ape din izvorul cel mîntuitor al Dumnezeieştii Cruci, de Dumnezeu izvorîte, toţi să scoatem cu îndestulare, din coasta Celui ce ne-a zidit, cei ce cu osîrdie strigăm şi cîntăm cu credinţă: Crucea Domnului o lăudăm, cea cinstită, şi o prea-înălţăm întru toţi vecii.
Stih: De viaţă făcătoare Cruce, păzeşte-ne pe noi.
Între Cer şi pămînt te-ai întărit ca o scară, Crucea Domnului prea-frumoasă, ca noi să alergăm, prin suirea ta, la cele cereşti, cîntînd: Pe cinstita Cruce o lăudăm şi o prea-înălţăm întru toţi vecii.
Stih: De viaţă făcătoare Cruce, păzeşte-ne pe noi.
Locul pe care picioarele Domnului cele sfinte spre mîntuire pe tine au stat; pentru aceea ne închinăm ţie, Crucii celei în chipul soarelui, desfătarea pustnicilor, steagul cel strălucit al biruinţei Atotţiitorului asupra lui veliar, patul cel primitor de Dumnezeu.

Binecuvîntăm pe Tatăl, şi pe Fiul şi pe Sfîntul Duh, Domnul.

Morţii prin tine se înviază, că pe omorîtorul morţii ai purtat, orbii iarăşi văd, urechile se deschid, dracii se izgonesc, patimile se depărtează, vistierie a mii de bunătăţi, Crucea Mîntuitorului, cheia Raiului.

Şi acum...
Te-ai arătat lui Constantin cel Mare, Împăratul Ortodoxiei - o, prea-cinstită Cruce de Dumnezeu dăruită! - şi cu totul prea-minunată, şi decît razele soarelui mai strălucită; pentru aceea pe Tine, Doamne, Cel ce ai dat-o, Te lăudăm şi Te prea-înălţăm întru toţii vecii.

Cîntarea a 9-a
Irmosul: Tot neamul omenesc să sălteze, cu Duhul fiind luminat; şi să prăznuiască firea Minţilor celor fără de trup, cinstind sfînta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu, şi să cînte: Bucură-te, prea-fericită Născătoare de Dumnezeu curată, pururea Fecioară.
Stih: De viaţă făcătoare Cruce, păzeşte-ne pe noi.
Îndreptează viaţa noastră, Cruce prea-fericită, a celor ce ne închinăm ţie, spre poruncile lui Hristos, ca «Bucură-te» să-ţi strigăm. Bucură-te, izbăvirea de blestem, fiindcă S-a întins pe tine Domnul, şi a dezlegat blestemul, şi în locul lui blagoslovenie ne-a dat.
Stih: De viaţă făcătoare Cruce, păzeşte-ne pe noi.
Ridicatu-s-a peste tot pămîntul slava ta, Cruce, şi a umplut şi cele cereşti. Pentru aceasta, pururea «Bucură-te» strigăm ţie. Bucură-te, prin care toate neamurile ne-am mîntuit, închinîndu-ne nedespărţitei Treimi, Tatălui, Fiului şi Duhului.
Stih: De viaţă făcătoare Cruce, păzeşte-ne pe noi.
Tu eşti Crucea cu care de demult Moisi marea a despărţit; tu eşti toiagul lui Aaron, cel ce a odrăslit; tu eşti lemnul ce a îndulcit apele Merei; ţie strigăm: Bucură-te, cea grăită de Prooroci, lucrătoare de minuni în toată vremea.

Stih: De viaţă făcătoare Cruce, păzeşte-ne pe noi.
Din tot sufletul «Bucură-te» strigăm ţie, Cruce prea-sfîntă şi pecetluită pe sine-ne, şi pe cetăţi, pe corăbii şi pe veşminte; şi toate lucrurile cu sfînt chipul tău însemnîndu-le, întru tine îndrăznind şi biruind.
Slavă...
Înalţă, Hristoase, obştea noastră, a celor ce slujim Ţie şi ne închinăm făcătoarei de viaţă Cruci şi înfricoşatelor şi Sfintelor Tale Patimi, şi zdrobeşte pe cei ce zic împotrivă, ca toţi să cunoască nebiruita putere a cinstitei Tale Cruci.
Şi acum...
Mîntuieşte-mă cu darul Preacuratei Maicii Tale, rogu-mă, şi cu Dumnezeiască puterea făcătoarei de viaţă Cruci, pe care ai şi răbdat-o purtînd-o - o, Iisuse! - îndelung-răbdătorule şi mult-milostive, ca să mîntuieşti făptura cea stricată, cea după chipul şi asemănarea Ta.

Apoi: Cuvine-se cu adevărat… Sfinte Dumnezeule… Preasfîntă Treime… Tatăl nostru… Troparul: Mîntuieşte, Doamne, norodul Tău… (vezi pagina…) Doamne, miluieşte. (de 40 de ori) Ceea ce eşti mai cinstită…


Şi Otpust.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu